Disclaimer

Informatie parcelinternational.nl

De informatie op deze website wordt door TALE B.V. (‘TALE’) met grote zorgvuldigheid
samengesteld en onderhouden. TALE is echter niet aansprakelijk voor de volledigheid of
juistheid van de informatie op deze website. TALE is in geen enkele omstandigheid
aansprakelijk voor schade of kosten, van welke aard ook, die is ontstaan als gevolg van het
gebruik van deze website of het gebruik van enige informatie op deze website. De gebruiker
van deze website doet dat voor eigen rekening en risico.

Informatie derden

Aan de informatie op deze website afkomstig van derden kunnen geen rechten worden
ontleend. Deze informatie bindt TALE niet en is alleen bedoeld als algemene informatie.
TALE kan eveneens niet instaan voor de inhoud van de websites van de op
www.parcelinternational.nl opgenomen hyperlinks.

Intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van de website
www.parcelinternational.nl en alle onderdelen daarvan komen enkel toe aan TALE. Het
kopiëren, openbaar maken, verveelvoudigen en/of het opslaan van de website of delen
daarvan is uitdrukkelijk niet toegestaan, tenzij daarvoor uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming is verleend door TALE.

Wijzigingen

TALE behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud van de website aan te passen of
onderdelen te verwijderen zonder u daarover in te lichten